About The Project

Secret Mountain | An imaginary hike.

Secret Mountain, an imaginary hike vindt zijn startpunt in een collectie vintage foto’s, die door Margriet gevonden zijn op verscheidene plekken. De collectie toont afbeeldingen van natuur, bergen, grotten en landschappen. Ze zijn gemaakt door willekeurige mensen tijdens wandelingen in het verleden. De combinatie van beelden creëert een documentatie van een reis die nooit bestaan heeft, een queeste naar een berg die slechts in herinneringen bestaat: Secret Mountain.

Met dit project stelt de kunstenaar vragen bij de continue zoektocht van de mens naar het sublieme in de natuur en onze neiging om deze ervaringen te willen preserveren. Kan een mystieke en vergankelijke ervaring van het landschap gevangen worden in materiële souvenirs, of vertellen deze objecten weer een eigen verhaal? Welke betekenissen en emoties schrijven we toe aan deze objecten? Kunnen we de natuur beschermen tegen de menselijke drang haar te bezoeken en daarmee zijn sporen achter te laten? 

De installatie is opgebouwd uit verschillende elementen: De collectie vintage foto’s, de bergportretten en landschapsfoto’s, die ze zelf fotografeerde tijdens haar wandelingen. Deze zijn  een directe afspiegeling van de aanschouwelijke werkelijkheid. Ze komen uit diverse tijden, verschillende plekken en zijn met verschillende fotografische technieken vastgelegd. Door Margriet of door een ander. Tot deze elementen behoort ook de groep gevonden objecten, veelal stenen. Deze elementen dienen als een bewijs, het bestaat, dat wat eens gezien is. 

Deze collectie neemt ze mee naar haar atelier. Hier begint de transformatie en ontstaat er nieuwe werkelijkheid. Foto’s worden gescand, uitgeprint, overheen geschilderd, weer gefotografeerd. Alle elementen samen vormen een basiscollectie. Ze zoekt naar het balanspunt waar de foto en het schilderij het qua vorm en uiterlijk van elkaar overnemen. Binnen de collectie hebben alle afbeeldingen, beelden en objecten een gelijke waarde van betekenis en staan daar mee op zich zelf, ondanks het verschil in formaat of materiaal.  Op het moment van  installatie nemen ze hun eigen plek en hebben ze een specifieke vorm. Het verhaal is voor een moment gefixeerd, tot een volgende installatie. Als er weer afbeeldingen bijgekomen zijn of als werken veranderd zijn. Het is een doorlopend project, the journey continues. 

De eerste installatie van Secret Mountain was te zien in Stockholm in samenwerking met VHDG op de Supermarket art fair (2019).  Hiervoor ontving van Weenen een bijdrage van Stichting Stokroos en werd de presentatie mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds. Voorafgaand aan deze presentatie was Margriet in artist in residence bij VHDG in Leeuwarden. In 2016 was ze stipendiaat en artist in residence van Sommerfrische Kunst, in Bad Gastein, Oostenrijk. In 2020 was de installatie als solo tentoonstelling te in zien bij Museum Belvédère Afslag BLV in Heerenveen. Ze ontving hierna een projectinvestering van het Mondriaanfonds om in tijden van Corona verder te kunnen werken. Ze werkt toe naar een presentatie in 2021 die te zien zal zijn op het kunstfestival Sommer Frische Kunst / Art Bad Gastein in Oostenrijk.

Secret Mountain is a project based on vintage photographs found in various places. The collection displays images of nature, mountains, caves and landscapes, made during hikes, by unknown others in the past. The combination of images creates a documentation of an imaginary hike: a quest for Secret Mountain.

With this project, the artist questions the continuous search of man for the sublime in nature and our tendency to want to preserve these experiences. Can a mystical and transient experience of the landscape be trapped in material souvenirs, or do these objects tell their own story? What meanings and emotions do we attribute to these objects? Can we protect nature from the human urge to visit it and thereby leave its mark?

The installation is build out of various elements: The collection of vintage photos, the mountain portraits and landscape photos, which she photographed during her hikes. 

These are a direct representation of the visual reality. They come from different times, different places and are made with different photographic techniques, by the artist or by someone else. These elements also include a group of found objects, often stones. The elements serve as proof, it exists that what was once seen.

She takes the collection to her studio. This is where the transformation begins and new reality emerges. Photos are scanned, printed, painted over, photographed again. All elements together form a collection. She searches for the balancing point where the photo and the painting take over from each other in terms of shape and appearance. 

Within the collection, all images and objects have an equal value of meaning and therefore stand on their own, despite the difference in format or material. At the time of installation, they take their own place and have a specific visual appearance. The story is fixed for a moment, until the next installation. If new images have been added or if works have changed. It is an ongoing project, the journey continues.

In 2020, the installation was shown as a solo exhibition at Museum Belvédère Afslag BLV in Heerenveen. She then received a project investment from the Mondriaan Fund to be able to continue working in times of Corona. She is working towards a presentation in 2021 that will be shown at the art festival Sommer Frische Kunst / Art Bad Gastein in Austria.