ICE AGE IS COMING

Een gletsjer is tijd. Het is een klok, een langzaam smeltende zandloper van onze menselijke aanwezigheid op aarde.

A glacier is time. It is a clock, a slowly melting hourglass of our human presence on Earth.

In ICE AGE IS COMING doe ik onderzoek naar geologische en klimatologische verbanden tussen het noordelijke kustgebied (Friesland), gletsjers uit Scandinavië en de warme golfstroom. Het is een artistiek onderzoek dat gebruik maakt van het landschap als materiaal en presentatie- onderzoeksplek. Ik maak gebruik van data uit archieven, veldonderzoek en klimaat- en geologische instituten. Het is een interdisciplinair onderzoek waarbij nieuw werk gecreëerd wordt dat gedeeltelijk binnen als buiten getoond kan worden. Het project is hierdoor ook een onderzoek naar mijn positie als landschapskunstenaar. Mijn werk maak ik vooral over de natuur en met de natuur maar nooit in de natuur met als doel om het daar te presenteren. Graag wil ik experimenteren met het maken van landschapskunst. 

De gletsjer is een ijsoverkapping. Het wordt ook wel het eeuwige ijs genoemd. Maar in het licht van de klimaatverandering is het niet eeuwig. Een gletsjer is tijd. Het is een klok, een langzaam smeltende zandloper van onze menselijke aanwezigheid op aarde. Op de grond die vrij komt komen archeologische vondsten naar boven. Het is een subliem natuurverschijnsel dat ons mens een nietig gevoel bezorgd als wij het aanschouwen.Het is een historische verwijzing van tijd, IJstijd. De laatste ijstijd heeft ons landschap gevormd. Als de warme Golfstroom stil komt te liggen is een nieuwe ijstijd ook het landschappelijke toekomstbeeld van Europa.

De gletsjer verdwijnt in de zee en de zee verdwijnt in de gletsjer. Het verleden van de ijstijd, het nu van het smelten van de gletsjer, de toekomst van een nieuwe ijstijd wil ik samenbrengen in beeld en geluid. Een duin transformeren tot gletsjer. Het geluid van een walvis laten klinken in de bergen aan de voet van een ijskap. Het plaatsen van vlaggen met afbeeldingen van gletsjers aan de kust. Alle handelingen in het landschap zijn onderdeel van een ritueel. De reis naar de plekken toe zijn onderdeel van het werk. De documentatie van de handelingen zijn van betekenis. Al deze informatie samen vertelt het verhaal van het landschap na het Antropoceen. Dit samen is het het kunstwerk ICE AGE IS COMING. 

De eerste tentoonstelling vindt plaats bij Kunstruimte Block C najaar 2022. Het project heeft een bijdrage gekregen van de provincie Friesland en Kunstraad Groningen.

In ICE AGE IS COMING I conduct research into geological and climatic connections between the northern coastal area (Friesland), glaciers from Scandinavia and the warm Gulf Stream. It is an artistic research that uses the landscape as a material and presentation-research site. I use data from archives, field research and climate and geological institutes. It is an interdisciplinary research in which new work is created that can be partly displayed indoors and outdoors. The project is therefore also an investigation into my position as a landscape artist. My work is mainly about nature and with nature, but never in nature with the aim of presenting it there. I would like to experiment with making landscape art.

The glacier is an ice cover. It is also called the eternal ice. But in light of climate change, it won’t be forever. A glacier is time. It is a clock, a slowly melting hourglass of our human presence on Earth. Archaeological finds surface on the ground that is released. It is a sublime natural phenomenon that gives us humans a small feeling when we see it. It is a historical reference to time, Ice Age. The last ice age has shaped our landscape. If the warm Gulf Stream comes to a standstill, a new ice age is also the scenic vision of Europe.

The glacier disappears into the sea and the sea disappears into the glacier. I want to bring the past of the ice age, the present of the melting of the glacier, the future of a new ice age together in image and sound. Transforming a dune into a glacier. Making the sound of a whale in the mountains at the foot of an ice sheet. Placing flags with images of coastal glaciers. All actions in the landscape are part of a ritual. The journey to the places is part of the work. The documentation of the actions is significant. All this information together tells the story of the landscape after the Anthropocene. This together is the artwork ICE AGE IS COMING.

The first exhibition will take place at Kunstruimte Block C autumn 2022.